Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Odesláním tohoto emailu jako subjekt údajů uděluji tímto společnosti Timone Management, s. r. o., se sídlem Na Staré vinici 418/20, 140 00 Praha 4, IČ: 27192695, do odvolání dobrovolný a svobodný souhlas,  aby Správce  na základě tohoto souhlasu  shromažďoval,  uchovával a  zpracovával mé osobní údaje, a to za níže uvedených podmínek:
  1. Osobní údaje, které budou zpracovány jsou: jméno a příjmení, emailová adresa,  telefonický kontakt, získané vzdělání,  dosavadní praxe, znalosti a dovednosti,jakož i další údaje uvedené v CV (životopisu),  požadavky hledané práce.
  2. Poskytnutí osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem Správce. Subjekt údajů poskytuje osobní údaje dobrovolně ke zpracování za účelem zaslání  vhodných/é pracovní/ch nabídky/ek  subjektu údajů, které by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. O zaslání pracovních nabídek žádá subjekt údajů.
  3. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a do třetí země.
  4. Při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
  5. Práva subjektu údajů: a)  právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemnou nebo elektronickou formou; b)  právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování; c)  právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci;  d) právo podat stížnost dozorovému orgánu, jímž je  Úřad pro ochranu osobních údajů.
  6. Souhlas dle tohoto odstavce se uděluje do odvolání, ale maximálně 10 let od jeho udělení.
Subjekt údajů potvrzuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že poskytnuté  osobní údaje jsou přesné a pravdivé.
Alza.cz Stringdata BTL Trask CRAW